Elektroniczny Formularz Otwarcia Zlecenia (wellbeing.com.pl)

PDFDrukuj
Strona internetowa z późniejszym pozycjonowaniem domeny

Cena podstawowa z VAT
Cena sprzedaży z rabatem
Cena sprzedaży 2900,00 zł
Rabat
Podatek
Cena / kg:
Opis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONICZNY FORMULARZ OTWARCIA ZLECENIA Z DNIA 2020/01/14
 
§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Potwierdzam otwarcie zlecenia i wszczęcie realizacji prac, związanych z budową strony internetowej, przystosowanej do pozycjonowania organicznego wraz z późniejszym pozycjonowaniem
dla domeny internetowej po frazach:

- ustalone w odrębnej części zlecenia pozycjonowania organicznego,
 
z efektem indeksacji fraz w wynikach wyszukiwania Google.pl oraz docelowym wynikiem wyszukiwania fraz głównych, bez znaczników long-tail (długie ogony).

§2 KWESTIE TECHNICZNE
Na podstawie zaakceptowania Elektronicznego Formularza Otwarcia Zlecenia oraz wpłaty zostanie niezwłocznie:
1. Podjęta praca związana z budową strony internetowej, indeksacją witryny w wyszukiwarkach.
2. Podjęta praca związana z optymalizacją witryny.
3. Podjęta praca związana z pozycjonowaniem strony w wyszukiwarce Google.pl.
4. Adres domeny zostanie dodany do profili branżowych SEM, katalogów SEO, blogów SERP i forum tematycznego INDEX.
5. Zostanie wystawiony dokument sprzedażowy - faktura VAT. Ustalono kwoty z poniższego harmonogramu,
płatne w systemie przedpłaconym (realizacja pozycjonowania po wpłacie, w danym miesiącu) za:
→ Indeksację witryny w wyszukiwarkach.
→ Optymalizację pod kątem pozycjonowania.
→ Pozycjonowanie domeny dla wyników Google dla w/w fraz.

§3 REALIZACJA PŁATNOŚCI
Zastrzega się, że usługa realizowana jest w trybie nieoznaczonym, tzn. jest możliwość jej wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
Płatność nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:
-do dnia 29.01.2020r. na rachunek bankowy 60 1870 1045 2078 1038 5706 0001 w kwocie 1508zł brutto,
-do dnia 14.02.2020r.. na rachunek bankowy 60 1870 1045 2078 1038 5706 0001 w kwocie 1392zł brutto.

§5 UREGULOWANIA PRAWNE
Nr telefonu kontaktowego decydenta: Wellbeing Options® Kamilla Motacki tel. 600462626
Nazwa domeny, którą mamy pozycjonować: wellbeing.com.pl
Nazwa Firmy: Wellbeing Options® Kamilla Motacki Ul. 20 Stycznia 19/1 85-081 Bydgoszcz NIP 5541054636


Działalność zajmuje się: profesjonalną pomocą psychologiczną, techniką NLP itp.

§6 POUFNOŚĆ DANYCH
1. Kwestia zachowania poufności, uzgodniona treścią niniejszego zapisu dnia 04.11.2019r. pomiędzy:
Agencją Reklamową SFERA BIZNESU Marek Bednarek, ul. Stanisławowska 47, 54-611
Wrocław, NIP: 899-247-12-72 REGON: 020522295
zwaną w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowaną przez: MAREK BEDNAREK
oraz
Wellbeing Options® Kamilla Motacki Ul. 20 Stycznia 19/1 85-081 Bydgoszcz NIP 5541054636
zwana w dalszej części „Zleceniodawcą” reprezentowana przez: Kamilla Motacki.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zleceniodawcy, których ujawnienie mogłoby narazić Zleceniodawcę na szkodę, o których
Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia przez niego usług.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji dot. Zleceniodawcy lub jego klientów
bądź kontrahentów, tj. w szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym,
prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do jej strategii, personelu,
spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających
wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przede
wszystkim Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz.1540).
3. Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zleceniodawcy, nie dotyczy informacji, które:
a) są lub będą jawne lub publicznie znane, lub
b) były znane stronie odbierającej przed ich udostępnieniem przez stronę
ujawniającą, na co istnieje pisemne potwierdzenie, lub
c) zostały przekazane Zleceniobiorcy przez osoby trzecie, lub
d) Zleceniodawca przekazał je Wykonawcy z możliwością dalszego ujawnienia.
4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy, czy dane informacja może zostać
udostępniona, zobowiązany jest do przeprowadzenia konsultacji ze Zleceniodawcą i
uzyskać pisemne oświadczenie.
5. O każdorazowym udostępnieniu informacji Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, Wykonawca
powiadomi Zleceniodawcę.
6. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących Wykonawcy, których ujawnienie mogłoby narazić Wykonawcę na szkodę, o
których Zleceniodawca dowie się w związku lub przy okazji świadczenia usług przez
Wykonawcę.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w
ust. 5 powyżej dot. Wykonawcy, tj. w szczególności wszelkich informacji o charakterze
technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym lub organizacyjnym, jak również
informacji odnoszących się do jej strategii (informacji o kampaniach prowadzonych przez
Wykonawcę), personelu, spraw finansowych lub przyszłych planów, perspektyw, lub innych
informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą tajemnice przedsiębiorstwa w
rozumieniu przede wszystkim Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z
2009 r. Nr 201, poz. 1540).
8. O każdorazowym udostępnieniu informacji Zleceniodawcy podmiotowi trzeciemu,
Zleceniodawca powiadomi Wykonawcę.
9. Zleceniobiorca i Wykonawca oświadcza, iż zna przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami) oraz wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, jak również przepisy Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.
z 2009 r. Nr 201, poz. 1540).
10. Na pisemne żądanie Zleceniodawcy, Wykonawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu
24h), stosownie do żądania zwróci lub zniszczy dokumenty i dane, włączając wszelkie ich
kopie dowolnego rodzaju (w tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera
lub na innych nośnikach informacji) zawierające informacje Zleceniodawcy, jeżeli
Wykonawca był w posiadaniu takich danych lub informacji. Niezwłocznie po dokonaniu
powyższych czynności (nie później niż w ciągu 24h) Wykonawca zobowiązuje się złożyć
Zleceniodawcy na piśmie oświadczenie potwierdzające ich dokonanie.
11. Wykonawca jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji Wykonawcy jedynie do tych
swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to
niezbędne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Zleceniodawcy, zapewniając iż
wskazane wyżej osoby będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach
określonych w Umowie. Za działanie tych osób Wykonawca odpowiada jak za własne
działanie.
12. Na pisemne żądanie Wykonawcy, Zleceniodawca niezwłocznie (nie później niż w ciągu
24h), stosownie do żądania zwróci lub zniszczy dokumenty i dane, włączając wszelkie ich
kopie dowolnego rodzaju (w tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera
lub na innych nośnikach informacji) zawierające informacje Wykonawcy, jeżeli
Zleceniodawca był w posiadaniu takich danych/ informacji. Niezwłocznie po dokonaniu
powyższych czynności (nie później niż w ciągu 24h) Zleceniodawca zobowiązuje się złożyć
Wykonawcy na piśmie oświadczenie potwierdzające ich dokonanie.
13. Zleceniodawca jest zobowiązany ograniczyć dostęp do informacji Zleceniodawcy jedynie do
tych swoich przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to
niezbędne w związku ze świadczeniem usług na rzecz Wykonawcy, zapewniając iż
wskazane wyżej osoby będą zobowiązane do zachowania poufności na warunkach
określonych w Umowie. Za działanie tych osób Zleceniodawca odpowiada jak za własne
działanie. Nie wyłącza się zatem możliwości Zleceniodawcy do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
14.Nie wyłącza się zatem również możliwości Wykonawcy do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach
Ogólnych, w przypadku rażących zaniedbań.
15. Postanowienia są wiążące dla Stron na czas nieokreślony i z chwilą akceptacji.
16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej
pod rygorem nieważności.
17. Niniejszy paragraf stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie jej przedmiotu.
18. Niniejsza treść rządzona jest prawem polskim, któremu podlega.
19. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o
ochronie danych osobowych, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
20. Niniejsza treść wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
21. Naruszenie przez jedną ze Stron niniejszych postanowień nie zwalnia z obowiązku
zachowania tajemnicy drugiej Strony.
22. Żadna ze Stron nie może dokonywać cesji praw wynikających z niniejszych postanowień, bez
uzyskania uprzednio pisemnej zgody drugiej Strony.


§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Elektroniczny dokument dzięki któremu Właściciel Działalności mógł zapoznać się z ustaleniami,
zgodnie z art. 61 Kodeksu Cywilnego jest równoznaczny z zawarciem obustronnej transakcji.
Zastrzegamy sobie prawo do pozycjonowania zgodnego z polskim prawem, dyrektywami UE
oraz wytycznymi wskazanymi przez Google. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia pozycjonowania
ze względu na okresową zmianę algorytmów Google (tzw. martwy okres), o czym informujemy niezwłocznie Klienta.
Brak płatności za usługę w ciągu 30 dni wiąże się z przerwaniem ciągłości pozycjonowania domeny.
Proszę o sprawdzenie poprawności danych i akceptację w/w formularza, zgodnie z procesem zakupowym.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej treści mają moc zapisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin dostępny na stronie www.sfera-biznesu.pl/regulamin.pdf .


Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami.
Marek Bednarek

Koordynator Wsparcia Rozwoju Biznesu - Sfera Biznesu
Certyfikowany Audytor Organizacji Procesów Biznesowych No. PN-EN ISO/IEC 27002:2017-06
Agencja Reklamowa  SFERA BIZNESU
ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław
NIP: 8992471272 REGON: 020522295
tel. +48 517 099 001  fax. +48 71 72 44 205
e-mail: biuro@sfera-biznesu.pl | marek@sfera-biznesu.pl  | www.sfera-biznesu.pl

Informujemy, że cały czas przyjmujemy zamówienia przez telefon z dostawą do domu lub paczkomatu. Minimalna wartość tego zamówienia wynosi 100zł netto .

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk